Vårt konsept

Hvem er vi?

InMed er en legepraksis der vårt hovedmål er å behandle årsakene til sykdom, og ikke kun symptomene. For å behandle årsakene benyttes både konvensjonell vestlig medisin, funksjonell medisin og tradisjonell kinesisk medisin. En viktig del av behandlingen vil være nødvendige tiltak innen livsstilsendring.

På verdensbasis i dag ser vi en fremvekst av kompliserte, kroniske sykdommer og plager som forringer livskvaliteten til millioner av mennesker. Denne utviklingen ser vi også i Norge. Dette er sykdommer som er ressurs- og tidkrevende å behandle, og ofte er resultatet av konvensjonell behandlingen symptomreduksjon. InMed har hovedvekt på ikke-medikamentell behandling, og bruker kosthold- og livsstilsendring som hovedmetode for å behandle årsakene til sykdommene. Dette gjøres ved individuell behandling og med et kurstilbud innen mat og mindfulness. Vi tilbyr også akupunkturbehandling og vanlige legetimer for kjente tilstander og enkle problemstillinger. InMed er et tillegg til fastlegeordningen.

Kjerneverdier

  1. Livsstil og mat som medisin
  2. Balanse og glede i livet
  3. Ærlighet mot seg selv og andre
  4. Nysgjerrig og kunnskapssøkende
  5. Mangfoldets positive betydning

Vår virksomhet kretser om fem kjerneverdier

  • Livsstil og mat som medisin

Mange av de kroniske sykdommene kan langt på vei bedres og kureres helt ved å gjøre nødvendige grep innen kosthold og livsstil. Vårt moderne levesett med mye stress og bearbeidet mat er ikke optimalt for vår helse. Både stress og kosthold kan være både utløsende og vedlikeholdende faktorer til sykdom.

  • Balanse og glede i livet

Vi tror på en balanse ved alle aspekter i livet. En balanse mellom hvile og aktivitet, stress og avslapning og ulike mattyper. Med en god balanse vil det være lettere å fylle livet med glede, humor og lek. Vi har ikke tro på rigide systemer uten rom for skjønn og intuisjon og kan vanskelig se for oss at glede kan blomstre under slike forhold.

  • Ærlighet mot seg selv og andre

Ærlighet er like vanskelig som det er viktig. Det handler om å godta seg selv som man er og være åpne og transparent i møte med andre. Man må være ærlig for å kunne finne ut hva som fungerer for seg selv, både når det gjelder kosthold, livsstil og holdninger.

  • Nysgjerrig og kunnskapssøkende

Å være nysgjerrig og hele tiden lete etter ny kunnskap er livsviktig i et fagfelt som stadig er i endring. Ny forskning blir publisert daglig og for å kunne tilby våre pasienter best mulig behandling er det en forutsetning at ny kunnskap blir brukt. Å ha en nysgjerrig og åpen holdning til livet vil kunne gi nye perspektiver og kunnskap man vil ha nytte av i mange sammenhenger.

  • Mangfoldets positive betydning

Vår holdning er at mangfold er positivt. Dette gjelder på alle områder i livet. Vi skal spise et mangfold av mat, ha et mangfold av tarmbakterier, være sammen med et mangfold av mennesker og gjøre et mangfold av aktiviteter som gir oss glede og overskudd.